groep4
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Het levensverhaal van Jezus -tekenfilm -1.30u.
Het verhaal van Jezus voor kinderen 1.30u
De geboorte van Johannes de Doper Lukas 1-5-25, Lukas 1-57-80
Aankondiging en geboorte van Jezus Matt 1:18-24, Lukas 1:26-56, Lukas 2:1-7
De herders en de engelen Lukas 2:8-20
De Wijzen uit het Oosten Matt 2:1-14
Simeon en Anna Lukas 2:21-40
De 12 jarige Jezus in de tempel Lukas 2:4152
De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene, Matt 8:14-17, Markus 1:21-39, Lukas 4:31-44
De bruiloft in Kana Joh 2:1-12
De tien melaatsen Lukas 17:11-19
Jezus geneest een verlamde Markus 2:14-17, Lukas 5:17-26
Jezus in Nazareth verworpen Lukas 4:14-30
Jairis dochter/ bloed vloeiende vrouw Matt 9:18-26, Markus 5:21-43, Lukas 8:40-56
Gelijkenis: Het huis op de rots. Mat 7, Luk 6
Genezing van de slaaf van de hoofdman over 100 in Kapernaum Lukas 7: 1 - 10
Jezus stilt de storm Matt 8:23-27, Markus 4:35-41, Lukas 8:22-25
Jezus geneest een bezetene Matt 8:28-34, Markus 5:5-20, Lukas 8:26-39
De dood van Johannes de Doper Matt 14:112, Markus 6:14-29
Jezus wandelt op de zee Matt 14:22-36, Markus 6:45-56, Joh 6:16-24
De wonderbare spijziging Matt 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17, Joh 6:1-13
De roeping van Levi Markus 2:14-17, Lukas 5:27-32
Bartimeus Lukas 18:35-43
Gelijkenis: De twee zonen (Matt 21)
Zacheus Lukas 19:1-10
Gelijkenis: De Farizeeër en de tollenaar Lukas 18:9-14
Gelijkenis: De rijke dwaas Lukas 12:13-21
10 zilveren guldens (Lukas 15)
De rijke boer (Lukas 12)
De rijke man en de arme Lazarus Lukas 16:19-31
Het kleine poortje (Mat 19, Mark 10, Luk 18)
De rijke jongeling Matt 19:16-30, Markus 10:17-31, Lukas 18:18-30
De barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37
De barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe Matt 13:24-30, Matt 13:36-43
Het verloren schaap Luk 15:1-7
Gelijkenissen: mosterdzaad, zuurdesem, schat akker, parel Matt. 13:31-33, Matt. 13:44-45, Markus 2:14-17, Lukas 5:27-32
De verloren zoon Lukas 15:11-32
Intocht in Jeruzalem Matt 21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:28-44, Joh 12:12-17
De tempelreiniging Matt 21:12-17, Markus 11:15-19, Lukas 19:45-48, Joh 2:13-24
(Advertentie)
(Advertentie)
De gelijkenis van de zaaier Matt 13:1-23, Markus 4:1-20, Lukas 8:1-15